تو رو اونقدر دوست ندارن

اینو باید یاد بگیری که افراد لزوما
تو رو اونقدر دوست ندارن که تو دوستشون داری
و اونقدر اهمیت نمیدن که بهشون اهمیت میدی

تیم هنری زمیم