🙂 ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!


🙂 ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!

نمیدانم!
کی میخواهیم باور کنیم
که این احوال پرسی ها…
این به یادت هستم ها…
و این دوستت دارم های مجازی
راه حل خوبی نیست
در این روزهایی
که دلتنگی حقیقی ترین درد
بشر است…
تکنولوژی،هر چقدر هم
پیشرفت کند
آدمی برای غصه هایش
یک آغوش واقعی می خواهد !

👤 فرشته رضایی

خنده برهردرد
بی درمان دواست
مشکلات زندگی
مال تموم آدماست

دورتادورجهان
زنبورهادرپرواز
گل به روی ساقه نیست
بهر پوچی درنیاز

تابه کی
درماتم این نیستی
بنشسته ای
گه شتابان
گه تونالان
گه به گه توخسته ای

جنب وجوش وطرب بیهوده،
رقص وعشوه ات
نازوعشق وغصه وخنده
درون کشته ات

ناگهان بینی که عشقت
مثل یک سؤتفاهم بوده است
مهر دیگر کس برای تو
از روی ترحم بوده است

ماندنی های جهان تو
نابود وخراب
آرزوهای محالت چون سراب

آن امیدوآرزوهای دراز
گم شده
در روح بیجان ونیاز

گِردآن گل گَرد
که آغازگٌل است
تا ابد دلکش
برای بلبل است

کامیابی را
ازاوگیروبدان
همچنان باوی
تو می مانی جوان

👤 امیرحسین توکلی

تیم هنری چارمین پلاس