بدترین چیزی که می‌تواند در جریان عشق ورزیدن به کسی اتفاق بیفتد، این است که انسان خودش را گم کند!


بدترین چیزی که می‌تواند در جریان عشق ورزیدن به کسی اتفاق بیفتد، این است که انسان خودش را گم کند!
و فراموش کند که خودش نیز موجود گران‌بهایی بوده است

👤 همینگوی

مادرم می گوید:
شکل مادرم شده ای
با آن چین و چروک های دور لب
می خندم و می گویم:
چین و چروک خط خنده ی لب است
می خندد و
با غمی عمیق میگوید:
تو کودک منی میشناسمت
با دو دست خالی ام پر امید پروراندمت
من مادر توام با غمی هزار ساله
غم تو کودکم
غم نهان دیده ات
تو کودک منی
پیر گشته ای دیریست
غم عجیبی که
تورا سنگ کرده است دیریست..
نظر به آیینه می کنم
میبینم راست می گوید مادرم
پیر گشته ام ساده
نه دلی برای خنده است
نه چشمی به شوق راه
دیریست پیمانه ام پر است
پر از عشقی که خاموش شده است
پر از آرزوهایی که فراموش شده است
پر از حسرت های زمان
دیریست که سرریز شده
پیمانه ام از بغضی نهان…

👤 مهناز اسدپور

تیم هنری زمیم