تنهایی


 

تنهایی بزرگت میکنه
اونقدر بزرگ
که دیگه تو زندگی هیچکس
جا نشی!


فقط اولین دوست داشتن درد دارد!
همانی که وقتی میرود
نمیدانی چطور به دلت بفهمانی
که محاسباتت غلط از آب درآمد!
چطور بگویی نشد
که نشکند
نریزد…
بعد ها دوست داشتن هایت
نه به قوت قدیم است
نه دردناک
جوری علاقمند میشوی
که رفتن را به طورِ پیش فرض
روی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت…!
دوست میداری
اما اگر چنـد بار آنی بشود که نباید
حرفی بزند که بهم بریزدت
دوست داشتنت بر حسبِ تنظیمات
به نداشتن میل میکند
بهتر بگویم
دوستش خواهی داشت
اما اهمیتی ندارد داشته باشی اش یا نه!
اینجاست که میفهمی
دوست داشتنت
پوست کلفت کرده!
دیگر آنی نیست که با این رفتـن ها بلرزد
میفهمی چه میگویم؟
پوسـت کلفت میکند …

مریم قهرمانلو

 

تیم هنری زمیم