دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم
خیلی حسین زحمت مارا کشیده است…!


دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم
خیلی حسین زحمت مارا کشیده است…!

طراح تصویر مینا کهنمویی

داستان کربلا…. یاحسین
داستان کربلا درقلب ماست.
زین جهت دل دائما دارالبلاست
چشم دل خواهم که آرم بهراو
داستان نینوا را روبه رو
گوش دل خواهم که داند راز دل
تابگویم شرح پر آواز دل
قلب چون گردد پاک ،اززشت وکین
آن زمان دارد تب وشور حسین
عشق غیراز جلوه معشوق نیست
عشق بی نور رخ معشوق نیست
منطق عاشق زمنطق ها جداست
درمقام عشق هربرهان خطاست
چون سراسرعشق بُد درکربلا
عشق هم باید دهد شرح بلا
منطق عشق است هان دل گوش کن
وزخُم مستان بیاو نوش کن
این نه مدح من بود، مدح ولی است
چونکه در وصف حسین بن علی است
پدر بررگوارم ،،،انصاری دزفولی

 

👤 محمد باقر انصاری