عاشقت نیست ..


 

زندگی چقدر عجیبه
کسی که عشقو یادت داد

عاشقت نیست ..


 

من هیچوقت آدم زیاده خواهی نبودم!
مگه چی‌ می خواستم به جز دستاش…
جز تهران، خیابان ولیعصر، پاییز،
بارون نم نم، که نفهمم چطور تو چند تا پلک زدن از چهار راه ولی عصر رسیدیم پارک وی…
من واقعا آدم زياده خواهی نیستم!

بارون هم‌ نیامد نیامد، پاییز هم نبود، نبود!
با تو چله تابستون و سوز زمستان را هم دوست دارم!
خیابان ولیعصر و تهران هم نبود، نبود
با تو قدم زدن تو کابل و بغداد را هم دوست دارم…
اما دست هایش باید باشد، 
که نه فصل را بفهمم نه شهر نه آب و هوا!
دست هایش باید باشد…

👤لاادری 

 

 

تیم هنری زمیم