عندما تریدون الرحیل
ارحلوا لکن لا تعودوا ابداً


عندما تریدون الرحیل
ارحلوا لکن لا تعودوا ابداً
کونوا للرحیل اوفیاء
لکي نکون لنسیانکم مخلصین

اگر خواستید بروید،
بروید و هرگز بازنگردید
لااقل به رفتن وفادار باشید،
تا ما هم
به فراموش شدنتان عادت کنیم!

👤 محمود درویش

بگذارید فراموش کنم
آن شب سرد زمستانی را
که مرا بیوه ی دیدار تو ساخت.

بگذارید فراموش کنم
حسرت لحظه ی آغوش تو را
عطش عشق فراموش تو را.

بگذارید فراموش کنم
ساحره مردی را
که مرا مست نگاه خود کرد
و به آتش زد و ویرانم ساخت.

بگذارید فراموش کنم
من هنوزم با درد
در غم و سوز و گداز
حسرت و آهی سرد
منتظر می مانم.

بگذارید فراموش کنم
دختری دل بست و
به امیدش نرسید.

او ندانست که عشق
صحنه ی بازی بود

او ندانست که بازیگر بود
قصه پایان می خواست.

👤 حسنا صدقی

تیم هنری چارمین پلاس