فرازی از دعای امام حسین در روز عرفه🌙


فرازی از دعای امام حسین در روز عرفه🌙

ای رسول در هیچ حال نباشی و هیچ آیه از قرآن تلاوت نکنی و به هیچ عملی تو و امت وارد نشوید جز آنکه ما همان لحظه شما را مشاهده می کنیم و هیچ ذره ای در همه زمین و آسمان از خدای تو پنهان نیست و کوچکتر از ذره و بزرگتر از آن هر چه هست همه در کتاب مبین مسطور است

“۶۱-یونس”

 

چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات            به هر که قدر تو دانست می‌دهند برات

هلال وار ز راه دراز می‌آیند             برای کارگزاری ز قاضی الحاجات

به مفلسان که ز بازارشان نصیبی نیست            ز مخزن زر سلطان همی‌کشند زکات

پی گشادن درهای بسته می‌آیند            گرفته زیر بغل‌ها کلیدهای نجات

به دست هر جان زنبیل زفت می‌آید                  شنیده بانگ تعالو لتأخذوا الصدقات

بیا بیا گذری کن ببین زکات ملک                    به طور موسی عمران و غلغل میقات

دریده پهلوی همیان از آن زر بسیار                  دریده قوصره‌هاشان ز بار قند و نبات

ز خرمن دو جهان مور خود چه تاند برد            خمش کن و بنشین دور و می‌شنو صلوات

👤 مولوی