ما
دو شاخه یک درختیم
آه اگر باد
از دو سو می وزید…!


ما
دو شاخه یک درختیم
آه اگر باد
از دو سو می وزید…!

👤 شهاب مقربین

 

 

خیال هم نمی کنی ولی بدان
خدا میان قلب تو نشسته است
میان آن دلی که اندکی شکسته است
خدا گهی برای چشم تو ، سراب می شود
خود خدا ، برای برکه ی دلت ، مثال ِ آب می شود

کمی تلاش کن ، اشاره های او ببین
گل خیال از میان باغ دل مچین
خدا تو را پر از نیاز می کند
درخت شو! خدا میان شاخه های دست تو
شکوفه باز می کند

خدا گهی میان خال های روی بال شاپرک
درون ِ ماه ِ چشم ِ تو ، یواش می کشد سرک
اگر بخواهی این خدا
برای دشت قلب تو خودش بهار می شود
درون کاسه ی دلت ، خدا انار می شود

ببین رفیق نیمه راه
خدا برای تو همه کس است
اگر برای این خدا
تو آدمک شوی بس است …

👤 شهـربــانو جهــان تیــغ