مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم


مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم
پرم از حرف و…
به یک گوشه خراب افتاده!

👤 سید تقی سیدی

بنــــــــــام خداوندی که تنهــــــــا آفـــریدگار است
نعمتهــــــــــــای او در این جهان بی شمــــــــار است
بارالهـــــــــــــا این چه رســـــــــــــم روزگار است؟
مستی و عاشقـــــی در آیین کدام دینــــــــدار است؟
آخر مــــــرا با عشـــــق و عاشــــــقی چکار است ؟!
وقتی که عقل با قلــــــــــــــب در پیکـــــــــار است
دیوانگی در کــــــــــردار مـــــن آشــــــــکار است
روح خســــــــــــته ی من سخــت بیمـــــــــــار است
اشک از چشمــــــــانم روان چــون آبشـــــــار است
آرزویـــم در این مستـــــــــــی دیدن روی یار است

حرفهــــــای نگفته در سینه ام در قالب طومار است
قلب شکسته ی من صندوقـــــچه ی اســــــرار است
دلم در حســــــرت یک لحظه ی دیـــــــــــدار است
نمیدانم از چه روی اینهمه آشفته و بی قرار است!؟
ســــر گشته ی آن زیبـــاییِ رخســـــــــــــار است
یا بـــــــــــی تاب شنیدنِ شیــــــرینیِ آن گفتار است
جان از بهــــر وی آماده ی فداکاری و ایثــار است
ولی افسوس که معشوق از منِ دیوانه بیــزار است
گریزان شــــــــده و از مــــــــن در فـــــــرار است
زمستـــــــــــان از برای او همچون بهـــــــار است
روی سیـــــاه من در چشمان وی همچو خــار است

از سوی من اصرار و از جانب او دائم انکــار است
این آخـــــرین تیــــــرِ مــــن در این کارزار است
اگر چه فاصله ی بین من و او یک دیــــــوار است
ولــی تلاشـــــــــم از بهر وصال ِ او بسیـــار است
چراکه دنیای من بی او هــــر روز در تکرار است
دنیای او رنگارنگ و دنیای من تاریک و تـــار است
این حکایــــــــت چون قصه ی دارا و نـدار است

او که در کــــف بینی و فـــــــال پیشـــــــــــــــــــه کار است
در کف دست بیند که این زندگی پر از نقش و نگـــــار است
کاش می دید که ستاره ی بخت من در کدامین مـــــدار است!؟
اندازه ی عشق من خارج از محدوده ی نقاله و پرگـــار است
حــــــــرف دل مــــــروارید سیاه در قالب این اشعــــار است
سخـــــنهای عاشقــــانه ی من در قالب شعـــــــر پدیدار است
اگر دل نازکِ تو از سخـــــــن سخــــــــت ِمن در آزار است

بـــــــــدان که این سیـــــه روی، اندوهگین و شرمســار است
سپردم کار خویش را به خدایی که دل به او امیـــــدوار است
مهربانِ صـــــــاحبدل و بخشـــــــنده ی صاحب اختیــــــار است
او که ســـــــــــرآغاز و سرانجــــــام دهنده ی هر کــــــار است
چنان میکند عاقبت که هم او خشنود است و هم بنده رستگار است

👤 زکریا لؤلؤئی