ميزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب…


ميزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای ياد
يادی برای سنگ

👤 حسین پناهی

 

زندگی داشتن کلبه کوچک اما
پر ز احساس شب و خاطره هاست
زندگی راز الفبای نگاهیست که باران دارد
و عبوریست که در دهکده سرد غرور عشق می فهماند
زندگی داشتن آسمانیست به رنگ باران
و به سرسبزی امواج غریب یک دشت
که به دریای امید
در شب خاطره ها می برد حس تورا
با طپش های دلی
پر ز عشق و عطش و خواهش و اشک
زندگی لحظه بودن در باد و پریدن در ابر
و گذشتن از نور
در افق های نگاهیست که گل می فهمد
زندگی داشتن شب پره ایست
که به شبها سوگند
عاشق شعله خورشید به دست شمع است
و عطش دارد و از عشق نمی داند هیچ
زندگی سوختن شب پره در تاریکیست
زندگی باران است
و به احساس شقایق سوگند
زندگی ناب تر از باران است

👤 مریم ملکی (ماریا مسیحا)

تیم هنری چارمین پلاس