وابستگی

تو وجود هر آدمی
رگه هایی از دگر آزاری و سادیسم وجود داره!
و میدونی چه وقت این حس بیدار میشه؟
وقتی میفهمی یه نفر بهت وابسته شده


 

تو عاشقم بودی
اینطور میگفتی اینطور حس میکردم
من جونمم واست میدادم
اما هیچوقت اذیتت نکردم
نکنه من معشوق خوبی نبودم؟
شایدم تو وابسته نبودی .. :):

 

 

تیم هنری زمیم