ساده از حرفم گذر نکن


 

وقتی میگویم برگرد

ساده از حرفم گذر نکن

این حرف فقط دست خوش یک سری احساسات قدیمی نیست
گمان کنی یک دفعه سراغم آمده اند و
چند روزی دیگر هوایشان از سرم میپرد
این حرف یعنی حس کرده ام این شهر
چقدر منو تو را کنار هم کم دارد
نگو که تو حس نکردی که باور نمیکنم

ببین دلدار ساده بگویم
این قطره های بی قرار باران
که عطر نمناک آنان خانه را برداشته
همینطور بیهوده نیامده اند
که بر سر شمدانی ها بریزند
نه از گردش فصل ها برایم نگو
این ها را فراموش کن
این پاییز نشانه است
نشانه ای برای اینکه به یاد بیاورم
چقدر جایت کنارم خالی ست
و چقدر کم دارمت

بگو ببینم دلدار تو دلت برای چایی هایی که
با هل دم میکردم و مخصوص خودت بود تنگ نشده؟

بگو ببینم وقتی سرما خوردگی از پا درت میاورد
تنها چه میکنی؟

👤متن و صدا: محدثه قائمی

 

 

تیم هنری زمیم