چیزهایی که درد آور است
به خدا بگویید


چیزهایی که درد آور است
به خدا بگویید
جز او چه کسی میتواند
دلهایمان را خوب کند؟!

خدایا حواس ات به ماهست به لبها و دلهای پر از گناه است زمستانی ام خاس و خاشاک برسر

خزان دیده اند برگ هایم سراسر دو چشمم پر آب ودل ام بی پناه است خدایا برایم بگو باز راه است ؟؟

خدایا ببخش و بیامرز ما را گنه کرده را بی گنه را دلش مرده را بی دلش را شهابی گذر کرد و قلبم کم آرام گردید , پروانه ای پاک و پدرام گردید

مسیحی ندا داد و داود می خواند گلی کم ،کم اک غنچه کرد و عطر میداد صنوبر به من گفت

آرام باش خداوند اینجاست ….

در آن کوه . چشمه .هوا .یاسمن هاست حواسش به ما هست به اشک ولبخند ما هست

به شبها به خورشید و به ابرها هست به کوکویی آن قمری بی پناه است به صیاد و آهو

به پاییز سرد به آن مور زحمتکش بی نوا هست شهابی گذر کرد و قلبم کم آرام گردید و پروانه ای پاک و پدرام گردید

و من خوب فهمیدم این راز را باز خدا هست و هر دم حواس اش به ما هست

و هر بنده را باز راه است ک. ق

👤 کمیل قنبرزاده

تیم هنری زمیم