یکی از دردسر های عشق این است که
دست‌کم برای مدتی، این خطر را دارد که
به‌‌طور جدی خوشبختمان کند


یکی از دردسر های عشق این است که
دست‌کم برای مدتی، این خطر را دارد که
به‌‌طور جدی خوشبختمان کند

آلن‌ دوباتن

 

لبانت بوی طراوت عشق می دهد
چشمانت خبر از مهر و محبت
با در دست داشتن دستانت
احساسم پاکی ات را حس می کند
آسمان آبی. زمین سرسبز
رود ها جاری. درختان شکوفه می زنند
فصل خزان خرم و گلباران است
تنمان گرم از آتش عشق
راهی نیست…
قدم قدم تا آشیانه خوبی ها
چه سخت است…
لحظه به لحظه افزودن دلتنگی ها
هدهدی فریاد زنان سویم آید
انگار خبری دارد از تو برای من
آری خبر برتریت نزد خدا
شدی چون تاج بر سر فرشتگان
معجزه عشق این است
که در عین خوردن غم ها
کسی هست همدم قلب تنهایت
پر خون شود چشمانش با گریه هایت
با عشق رویاها به حقیقت می پیوندد
با عشق رنک ها دارند تازگی
زیبایی عشق لیاقت خواهد
خدا لیاقتش را هر کس ندهد
آری معجزه است
معجزه عشق…

👤 اشکان قانع