‏اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن


اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه ‌ای دیگر به آن بنگری. دنیا از بعضی زوایا دوست ‌داشتنی‌‌ست و در بعضی زوایا نه ! در بعضی از زوایا بهتر و زیباست، در بعضی زوایا تاریک و خسته ‌کننده. یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی، چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد!

👤 رسول یونان

طراح و تصویر ساز منصوره امین

می گذر بر خاک و می گو عاشق بیمار کو
بلبل شوریده براین خّـــــــطه و گــــلزار کو

شهد جان بخش و طرب زا و مسّرت بار ما
مه جبینی در شفقـــــــــــهای شب غمبار کو

بر سر خاکش نشســـتم با دو چشم خونفشان
در عجب هستم که خــفت و دیده ی بیدارکو

جان به لب آمد مرا آخـــــر ندیدم هــــمدمی
گفته ها بودی به دل آن مخـــــزن اسرار کو

معتکف هستم ازین داغ تو هر شــام و سحر
می زدی از هجر و گفــــتم دیده ی هوشیار کو

با غم آمد درجــــــهان و با دوچشم خون بشد
آنکه مرهــــــم بود درد وعاشـــــق پنـدار کو

از چه بی تابی کنی ای جان تو خاک امیـــد
گرنشینی روز و شب آن موعـــــد دیدار کو

👤 رامین امید

تیم هنری چارمین پلاس