مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…!

ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…! 👤 شهاب…


درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی

درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی... کنون که شهر گرفتی روا…


در من توان از تو گذشتن نبود و نیست…!

در من توان از تو گذشتن نبود و نیست...! معشوق من! همیشه به…


همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ

همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ به تو من…


اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود…!

اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود...! 👤 امید صباغ نو آن…


و من درباره تو ام

زیبا هوای حوصله ابری است چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب…


دوست دارم نگاهت کنم تا که بی حال بشم

دوست دارم نگاهت کنم تا که بی حال بشم تو ازم دل ببری منم…