منم که جورو جفا دیدم و وفا کردم

توئی که مهر و وفا دیدی ..


خواب دیدم ما را بریدند

و به کارخانه چوب بری بردند


انسان میمیرد

تنها بایک تیر خلاص


بیاید ما از دنیا دست برداریم

هرکس به سهم خودش..


درد من ..

درد من زیستن با ماهیانی‌ست که ..


آنها که رنگ عوض کردند افتادند

پاییز را دیدی؟!


برام مرده به حساب میومدن!

میگذره رفیق ..