اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود…!

اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود...! 👤 امید صباغ نو آن…


از خاک ما در باد بوی تو می آید…

از خاک ما در باد بوی تو می آید... تنها تو می مانی! ما می…


ما از آن خداییم ..

و به سوی او باز میگردیم!


غلام دولت آنم که پای بند یکیست

به جانبی متعلق شد از هزار برست


برام مرده به حساب میومدن!

میگذره رفیق ..


وز آنکه با دل ما کرده ای پشیمان باش

. گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور دور باد آفت دور…