مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد

یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد بالا نرفت آنکه به پای تو پا…


من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم

من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم باز‌ تو را برمی‌گزیدم…


عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست بنده شایسته نیست ورنه…


ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…!

ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…! 👤 شهاب…


درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی

درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی... کنون که شهر گرفتی روا…


جاده بهانه است مقصود چشم توست

جاده بهانه است مقصود چشم توست من راهی تو ام ای مقصد…