لب های تو با شعر عجین است…

لب های تو با شعر عجین است... عجیب است!! ما پسته ندیدیم…


در من دیوانه ای جا مانده

در من دیوانه ای جا مانده که دست از  دوست داشتنت بر…


همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ

همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ به تو من…


یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت

یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت و آیا اینه خوشبختی به من چه…


نشست تو ماشین، دستانش می لرزید

نشست تو ماشین، دستانش می لرزید، بخاری رو روشن کردم گفت:…


شرمیست در نگاه من؛ اما هراس نه

شرمیست در نگاه من؛ اما هراس نه کم‌صحبتم میان شما، کم حواس…


تو که رفتی همه ی خاطره هایم پژمرد

تو که رفتی همه ی خاطره هایم پژمرد نه تو دیگر هستی نه…


شنواى دعایم باش

شنوای دعایم باش آنگاه که میخوانمت و صدایم را بشنو آنگاه…


وقتی می گویی نرو

وقتی می گویی نرو از آن گاه که می گویی بیا بیشتر دوستت…


اگه به تو نمیگفتم حرفامو

اگه به تو نمیگفتم حرفامو اگه نمیگفتم چقد دوست دارم الان…