زندگی سرد بود، اما

زندگی سرد بود، اما عشق می توانست کارگر……


به اندازه محبت کن!

که بعدش مجبور نشی


الهی همیشه بمونی کنارم

الهی همیشه کنار تو باشم


دوست نداره حرف بزنه..

خدایا ذوق حرف زدن باهاش رو تو دلمون……


میگذره اما ردش میمونه!

هیچوقت از قلب مون پاک نمیشه ..


چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را

اشاره ای کنم, انگار کوه کن بودم


زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان کندن است

دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است،……


دلبر که جان فرسود از او

اگه دلبرانه نگریست چی؟


سارق کاردان من! 

این همه را گذاشتی  خواب مرا ربوده……


تنهایی بزرگت میکنه

اونقدر بزرگ که دیگه تو زندگی هیچکس جا……