بعد ديگه نميتونه كنار بياد,از همون كنار ميره…!

کنار اومدن آدما تا یه جایی ادامه……


آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

اگر کسي سنگي را دوست بدارد، روز قيامت با همان سنگ محشور…