مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود…!

اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود...! 👤 امید صباغ نو آن…


جز خدا را بندگی حیفست حیف

جز خدا را بندگی حیفست حیف بی غم او زندگی حیفست حیف درغمش…


زندان بود به مردم بیدار، مهد خاک

زندان بود به مردم بیدار، مهد خاک در خواب کن دو دیدهٔ…


چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را

اشاره ای کنم, انگار کوه کن بودم


دلبر که جان فرسود از او

اگه دلبرانه نگریست چی؟


ما نمیگیم خدای معرفت باشید

اما اونقدری با معرفت باشید..


اینجا تمام حنجره ها لاف می زنند

هرگز کسی هرآنچه که می گفت، آن……


آنجا بدون من چگونه است؟

کاش آنجا بدون من مثل اینجا بدون تو……