کسي که محو تو مي شد مرا لگد مي کرد

تو ماه بودي و بوسيدن ات نمي داني...چه ساده داشت مرا هم…


فقط براي شما اتفاق مي افتد

عجب عدالت تلخی كه شادماني ها فقط براي شما اتفاق مي افتد……


لذت صبحانه یعنی چای را دم داده باشم

دست هایت مثل نان گرم است در پیوند با……


ما تا حالا راه نیوفتادیم…

امام خمینی (ره) : ما هنوز راه نیوفتاده……


مرا هزار امید است و هر هزار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی‌تو گذشت چه بود غیر خزان‌ها اگر…


آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

اگر کسي سنگي را دوست بدارد، روز قيامت با همان سنگ محشور…