:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!

:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند...! نمیدانم! کی…


دلا بگذر ز دنیا تا ز عقبی عیش جان بینی

دلا بگذر ز دنیا تا ز عقبی عیش جان بینی دلا بگذر ز دنیا تا…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو را باز تو را میخواهم

سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو…


من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم

من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم باز‌ تو را برمی‌گزیدم…


حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده

حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده و…


جاده بهانه است مقصود چشم توست

جاده بهانه است مقصود چشم توست من راهی تو ام ای مقصد…


یک‌ بار گذر کردی ز من و من سالهاست به تاوانِ همان عیش؛ می‌سوزم!

یک‌ بار گذر کردی ز من و من سالهاست به تاوانِ همان عیش؛…