ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا ! ای وای از ضرر !

ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا……


هیچکس جز تو مرا نمیفهمد…!

هیچکس جز تو مرا نمیفهمد...! نگاهت با نگاهم آشنا نیست…


همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ

همه برای نفس کشیدن  نیاز به اکسیژن دارن من به طُ به تو من…


به اندازه محبت کن!

که بعدش مجبور نشی


دوست نداره حرف بزنه..

خدایا ذوق حرف زدن باهاش رو تو دلمون……


میگذره اما ردش میمونه!

هیچوقت از قلب مون پاک نمیشه ..


چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را

اشاره ای کنم, انگار کوه کن بودم


در آخرین روز زندگی ات ..

یکبار شخصی جهنم را برایم اینگونه تعریف……


ما از آن خداییم ..

و به سوی او باز میگردیم!