شنوای دعایم باش


شنوای دعایم باش

آنگاه که میخوانمت

و صدایم را بشنو آنگاه که صدایت میکنم
و به من توجّه کن هنگامیکه با تو مناجات مینمایم
همانا به سوى تو گریختم
خدایا!
اگر محرومم کنى پس کیست آن‏که به من روزى دهد؟
و اگر خارم‏سازى پس‏ کیست آن‏که به من یارى رساند؟!
خدایا!به تو پناه می‌آورم از خشمت
خدایا چگونه از حسن توجهت پس از مرگم‏ ناامید شوم؟!
درحالیکه در طول زندگی ام مرا جز به نیکى سرپرستى نکردى…
.

خدایا! به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت.
خدایا!

اگر شایسته رحمت نیستم، تو سزاوارى که بر من با فراوانى فضلت بخشش نمایى،

خدایا! گویى من با همه هستی ام در برابرت ایستاده ام،

درحالیکه حسن اعتمادم بر تو،

بر وجودم سایه افکنده است،

و آنچه را تو شایسته آنى بر من جارى کرده ای و مرا با عفوت پوشانده اى،

خدایا! اگر گذشت کنى، چه کسى از تو سزاوارتر به آن است؟

و اگر مرگم نزدیک شده باشد و عملم مرا به تو نزدیک نکرده،

اعترافم را به گناه وسیله خویش به بارگاهت قرار دادم.
خدایا بر نفسم در فرمانبرى از آن گناه بار کردم،

پس واى بر او اگر او را نیامرزی،

خدایا نیکی ات بر من در روزهاى زندگی ام پیوسته بود،

پس نیکى خویش را در هنگام مرگم از من قطع مکن.
خدایا چگونه از حسن توجهت پس از مرگم ناامید شوم؟ ،

درحالیکه در طول زندگی ام مرا جز به نیکى سرپرستى نکردى.

خدایا کارم را چنان که سزاوار آنى بر عهده گیر،

خدایا به سوى من با فضلت بازگرد،

به سوى گناهکارى که جهلش سراپایش را پوشانده،

خدایا گناهانى را در دنیا بر من پوشاندى،

که بر پوشاندن آن در آخرت محتاج ترم،

گناهم را در دنیا براى هیچیک از بندگان شایسته ات آشکار نکردى،

پس مرا در قیامت در برابر دیدگان مردم رسوا مکن،

خدایا جود تو آرزویم را گسترده ساخت، و عفو تو از عمل من برترى گرفت.

تیم هنری زمیم