عکسی که چشام ازت گرفت
صدها بار تو دلم چاپ شد
پس از تقسیم بین سلول ها
رفت توی مغزم قاب شد


عکسی که چشام ازت گرفت
صدها بار تو دلم چاپ شد
پس از تقسیم بین سلول ها
رفت توی مغزم قاب شد
حالا هر وقت دردی میاد سراغشون
اسم تو رو داد می کشند
در واقع دردشون تویی
اونا تو رو فریاد می کشند
تو سرطان کُشنده ای
که تو وجودم رشد می کنی
هر آن تکثیر میشی و
بعد بهم پشت می کنی
میدونم این مرض چاره نداره
هر کسی مبتلا شد آخرش مرد
اولین حمله به دلش بود
که دلشو کَند و با خودش برد
ولی من در عجبم
که مریض به مرگ خود راضیست
مبتلا بی هیچ مقاومت
خود به فکر جانبازیست
منو ببین،دیوونه وار
از عشق تو میمیرم
حتی از مجنون دیوونه هم
دارم سبقت می گیرم
سلطان عشق

👤 آرش- سلطان عشق