مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!

:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند...! نمیدانم! کی…


من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم

من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم باز‌ تو را برمی‌گزیدم…


عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست بنده شایسته نیست ورنه…


ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…!

ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…! 👤 شهاب…