کسی را که دوست داری ٬ دوستت ندارد


کسی را که دوست داری ٬ دوستت ندارد
کسی که تو را دوست دارد٬تو دوستش نداري
اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد ٬
به رسم و آیین زندگانی به هم نمی رسند .

و این رنج است
زندگی یعنی این .

… این روزها
اندیشه را از سر،
تپش را از قلب،
مسیر را از مسافر،
پرواز را از پرنده،
.. و گاه حتی
رنگ را از رخساره و
حرف را از دهان
می دزدند!

.. آری ،
این روزها ،
ــ هیـــچ ــ
امنیت نیست!

.. که اگر بود ،
باکی نبود ،
از دزدیده شدنِ آجرهایِ دیوارِ بلندِ حاشام ،
که برابرِ بی مهریِ عریان ات ،
تا ثریا
چیدم!

… آه
کاش بگذاری ،
در این روزها ،
که عاری از ذره ای امنیت ،
بر زنانگی م ،
می گذرند ! ،
ــ دوست نداشتن ــ ات را ،
همچنان
حاشا کنم! ،
.. تا
آزادی ام را ،
ندزدند!

… اما
ــ تـــو ــ ،
هیـــچ
نگران
نباش !

.. چرا که ،
همه یِ
زنده ها ،
روزی
ــ که گویی همیشه هم زود است ! ــ ،
خواهند
مُرد!

👤 سیده زهرا یوسفی پور