مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم

من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم باز‌ تو را برمی‌گزیدم…


ما دو پیراهن بودیم بر یک بند

ما دو پیراهن بودیم بر یک بند یکی را باد برد دیگری را…


در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد

در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد در کجای قصه از من دست…


درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی

درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی... کنون که شهر گرفتی روا…


جاده بهانه است مقصود چشم توست

جاده بهانه است مقصود چشم توست من راهی تو ام ای مقصد…


آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با…


تنهای تنهای تنهایی

تنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی…