ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب….

ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای……


ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا ! ای وای از ضرر !

ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا……


هیچکس جز تو مرا نمیفهمد…!

هیچکس جز تو مرا نمیفهمد...! نگاهت با نگاهم آشنا نیست…


سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو را باز تو را میخواهم

سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو…


روی بر خاک عجز می‌گویم هر سحرگه که باد می‌آید

روی بر خاک عجز می‌گویم هر سحرگه که باد می‌آید ای که هرگز…


گفتم آقا سلااااام… اشکم ریخت!

گفتم آقا سلااااام... اشکم ریخت! غربت کنارو باور تنها کنار…


مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم

مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم پرم از حرف و... به یک…