مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!

:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند...! نمیدانم! کی…


سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو را باز تو را میخواهم

سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو…


عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

عاشق یکرنگ را یار وفادار هست بنده شایسته نیست ورنه…


ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…!

ما دو شاخه یک درختیم آه اگر باد از دو سو می وزید…! 👤 شهاب…


درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی

درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی... کنون که شهر گرفتی روا…