صدای رعد میآید ! صدای پای عابر از دل شب کوچه ای خلوت

صدای رعد میآید ! صدای پای عابر از دل شب کوچه ای خلوت صدای…


یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد

یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد بالا نرفت آنکه به پای تو پا…


هر سال محرم دلم میگیره دلم میخواد به آدمای دور و برم….

هر سال محرم دلم میگیره دلم میخواد به آدمای دور و برم به…


سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو را باز تو را میخواهم

سر پیری ام اگر معرکه گیری باشد من تو را باز تو را باز تو…


ما خانه به دوشیم غم سیلاب نداریم

ما خانه به دوشیم غم سیلاب نداریم ما جز پسر فاطمه ارباب…


از تو چه پنهون…

از تو چه پنهون... روضه خواند دلم عاشورا شد صبح نه، ظهر…