مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم

من هزاران هزار انتخاب هم اگر داشتم باز‌ تو را برمی‌گزیدم…


به چنگ اورده ام گیسوی معشوقی خیالی را

به چنگ اورده ام گیسوی معشوقی خیالی را خدا از ما نگیرد…


تنهای تنهای تنهایی

تنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی…


در من دیوانه ای جا مانده

در من دیوانه ای جا مانده که دست از  دوست داشتنت بر…


حرم امن تو کافی است هراسان شده را

حرم امن تو کافی است هراسان شده را مثل شه راه بده آهوی…


شرمیست در نگاه من؛ اما هراس نه

شرمیست در نگاه من؛ اما هراس نه کم‌صحبتم میان شما، کم حواس…


قسم به کاغذِ کاهی

قسم به کاغذِ کاهی، به نامه هایِ نخوانده به شوقِ این که…